شنیده ها

بحمدا... نماز جمعه داورزن چهارمین اقامه آن باحضور پرشور مردم برگزار گردید و استفاده از گاز طبیعی نیز مدت نزدک به سه ماه است که مردم از آن بهره مند میباشند وهمواره مردم داورزن از مسئولانی که برای انجام وبه ثمر نشاندن این حرکت عظیم تلاش کردند ومردم را از این عنایت الهی برخوردار نمودند سپاسگذاری میکنند .

نماز جمعه نمازی وحدت آفرین است که این موهبت نصیب اهالی بخش داورزن شده است  اما شنیده ها حاکی از آن است (که جای تاسف دارد) برخی از معا ندین وافکار نادرست در پی آنند تا با احساسات مردم داورزن بازی کنند و جو  آرام داورزن را به  سمت ناآرامی وتفرقه سوق دهند واز آن طریق به نفع خویش پیش ببرند  .در این روزهای نزدیک به سال جدید وبا ورود میهمانان مقیم شهرهای دیگر به منطقه  خدای ناکرده اگر فضا برای تجمعات ناصواب مساعد شود که این بسیار بد گزینه ایست همه چیز به ضرر همه کس خواهد بودوخرابکاران ولجوجان بدانند این راه را که در پیش گرفته اند فضا نه تنها به نفع آنها نخواهد بودوبه هوای گرفتن انتقام از مردم خود شان متضرر خواهند شد.ومردم داورزن آگاه تر از آنند که بدانند در کشوری که رهبر فرزانه ای دارد ودولتی عدات محور حاکم است جای هچگونه نگرانی برای تضییع حقشان نیست وحسودان ومعاندین هم بدانند که مردم داورزن  دست از ولایتمداری وحمایت دولت عزیزشان برنخواهند داشت.

/ 1 نظر / 7 بازدید

شنیدیم یکی از مسئولین سابق اموزش و ژرورش داورزن برای حمایت از بخشدار طوماری جمع کرده که با این اوضاع متشنج داورزن بر علیه بخشدار جور در نمی اید