کمیته ی امداد امام(ره) پیشتاز توسعه در بخش داورزن

کمیته ی امداد امام(ره) پیشتاز توسعه در بخش داورزن
حقانی مقدم بیزه ای

بخش داورزن با تمام محدودیت های اساسی وزیربنائی اش وبا تمام بی مهری های فزاینده ای که از طرف مسئولین دولتی وغیر دولتی در حقش روا داشته می شود با بهره مندی از امکانات وتسهیلات کمیته ی امداد امام خمینی هرچند کند وکم ولی با حالتی جهادگونه به سمت پیشرفت در حرکت است .

کمیته ی امداد داورزن اگر چه در بعد داخلی وفرایند های مقایسه ای با دیگر همردیفانش می تواند د ر بوته ی نقد وارزشیابی قرار گیرد ولی در حیطه ی رقابت واثر گذاری درون منطقه ای بلاشک در میان ادارات ونهاد های بخش داورزن به لحاظ انجام وظایف واثر گذاری بر زندگی مردم بخصوص مددجویان وبیکاران پس از آموزش وپرورش جایگاه خاصی را به خود اختصاص می دهد.

بنده بدون هیچ وابستگی به مجموعه ی کمیته ی امداد وصرفا به عنوان یک معلم بر اساس مشاهدات عینی وعملی ونیز پیامد های عملی واقدامات کمیته وآنچه در لسان مردم وجوشش وپویش آنها مشاهده نموده ام قضاوت می کنم .چیزهائی که کاملا مشهود ونمایان است از نشاندن لبخند امید بخش بر لبان یتیمان تا به کار واداشتن جوانان فاقد امکان .از ساخت وسازهای بیشمار حمام های خانگی برای مستمندان تا اهدای وام های کار راه انداز برای محتاجان .از برخوردهای پدر گونه های برخی از کارمندان تا طی مسافت کردن های زیاد برای تقدیم هدایا به نیازمندان.از اهدای بن های غیر نقدی تا...

اگر بخواهیم فارغ از تعصب و صرفا منطقی و منصفانه به نهاد های بخش داورزن نمره بدهیم و رفتارهای کاری و گفتاری کارمندان انها را در کنار اثر گذاری آنها در زندگی مردم بسنجیم بی شک کمیته ی امداد داورزن جز پیشتازان خواهد بود.

مردم بخش شاهد بوده اند که صدها نفر با دریافت وام های خود اشتغالی کمیته ی امداد کار وزندگی تازه ای را آغاز نموده اندوهمراه با کسب درآمد وخودکفائی به تولید ات منطقه ای وکشوری افزوده اند.

مددجویان بی بهره از همه چیز با دریافت مستمری ماهیانه رونقی مضاعف در زندگی خود احساس کرده اند وصریحا دعاگوی این نهاد اند.

افزایش تزریقات مالی وامکاناتی کمیته نه تنها مددجویان وبیکاران را بهرمند کرده بلکه باعث رونق کار وکسب دیگران نیز شده بناهای وکارگران زیادی که همه روزه برای ساخت حمام های اهدائی کمیته سر کار می روند مغازه هائی که با جذب مستمری مددجویان رونق گرفته اند و تاکسی هائی که مدام در رفت وآمد میان کمیته وروستا ها هستندو...

در کنار تمام این مزایا وخوبی های کمیته باید به برخی مشکلات وکمبود ها هم اشاره ای بکنیم .مثل نبود بیمه ی درمانی برای مددجویان این بخش نظیر آنچه برای کمیته ها شهری در نظر گرفته اند.پوشش دادن های سفارشی برخی افراد که کاملا به لحاظ مالی بی نیاز از امداد می باشند.مشکلات فراوان در اهدای بن های غیر نقدی که همه ی مدد جویان را به اداره می کشاند در صورتی که می شود آنها را با اخذ مبلغی کم در درب خانه ها تحویلشان داد.و....

/ 0 نظر / 11 بازدید