گذرگاه خطرناک


شهر داورزن با وجود پتانسیل های موجود در آن وبا بودن دو لاین جاده ای که این شهر را به سه قسمت تقسیم کرده است وداشتن این اتوبان های بین المللی دارای 9 نقطه خطر خیز که تاکنون جان دهها شهروند  را به خطر انداخته است نشان از مظلومیت این دیار دارد.

حال آنکه به جای چاره اندیشی بنیادی توسط مسئولان در یکی از گذرگاههای مهم شهر که پل ارتباطی بین داورزن و 10 روستای مهم بخش است توسط اداره محترم راه وترابری ریل گارد کشیده شده است واین امر باعث گردیده تا برخی دوبار این گارد را خراب و راه را باز کنند ومدت مدیدی است که  این کنش و واکنش توسط اداره راه ومردم در حال انجام است.

 

/ 0 نظر / 25 بازدید